Lisens/forsikring/skade


Forsikring for barn frem til 12 år:

For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF.

Forsikringsbevis barneidrett fra 01.01.2022

Hvem forsikringen gjelder:
a) Medlemmer av lag tilsluttet NIF
b) Deltakere på idrettsskoler godkjent av NIF
c) Barn som ikke er medlem av lag/klubb som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi.
d) Barn med nedsatt funksjonsevne omfattes også av forsikringen
e) Flyktninger/asylsøkere omfattes av dekningen for behandlingsutgifter, selv om de ikke er medlem av norsk folketrygd, under forutsetn. at de tilfredsstiller kravene i pkt. 2
f) Trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for barn under 13 år.
g) Forsikringen gjelder i hele verden

Hva forsikringen gjelder:
a) Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.
b) Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet - ulykkestilfelle - som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.
Hvor/når forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder under organisert idrettsutøvelse av den idrett som forsikringsavtalen omfatter, samt under treningsøvelser som naturlig hører sammen med denne i regi av klubben.

Sjekk mer her:

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/


Forsikring for de over 13 år:

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år.  Ledere som føres på kamprapporten i NHFs kamptilbud (og kvalifisering til disse) plikter også å løse lisens. Med NHFs kamptilbud menes Eliteserien, 1., 2. og 3. divisjon (også kalt nivå 1-4), NM Senior, NM Junior, LERØYserien 18, Bringserien 16, Nasjonalt sluttspill J/G 14 og NM Beach-håndball.

- Lisensen forfaller til betaling 01.09. og har gyldighet fram til 31.08. det påfølgende år.
- Du finner lisensbeløp og nærmere informasjon på www.handball.no / Lisens og forsikring

For de som ikke betalte lisens forrige sesong, må klubben eller regionen opprette et lisenskrav. Ta kontakt på : handball@njaard.no

Lisens betales via Min idrett (https://minidrett.nif.no/). Skal du ikke spille håndball denne sesongen, kan du bare se bort fra lisenskravet.

Ved melding av skade, sjekk her : https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-og-forsikring/melde-skade/